POSLANSTVO ŠOLE

 • učenci pridobivajo kvalitetno znanje
 • razvijamo obče kulturne in civilizacijske vrednote in pozitivno samopodobo
 • omogočamo dodatna znanja nadarjenim učencem
 • nudimo pomoč učencem s težavami pri učenju
 • spodbujamo vedoželjnost
 • pripravljamo učence na nadaljnje šolanje in vseživljenjsko učenje
 • ozaveščamo o zdravem načinu življenja, ohranjanju naravnega okolja
 • razvijamo pripadnost in odgovorno vedenje
 • navajamo na sprejemanje drugačnosti
 • sodelujemo na tekmovanjih, natečajih, v projektih
 • nova znanja osvajamo v šoli v naravi, na taborih
 • sodelovali bomo v državnih in mednarodnih projektih
 • ohranjamo in razvijamo formalne oblike sodelovanja s starši
 • vzpodbujamo neformalna srečanja
 • organiziramo predavanja in šolo za starše
 • starše vključujemo v šolske ustvarjalne delavnice in interesne dejavnosti
 • organiziramo prireditve
 • skrbimo za kontinuirano izobraževanje in usposabljanje za nove metode in oblike poučevanja
 • skrbimo za osebnostno rast in zdravje
Dostopnost